Fiscal - Contable
 • CONFECCIÓN DA CONTABILIDADE
 • CONFECCION DE BALANCES E CONTA DE PÉRDIDAS E GANANCIAS
 • SEGUEMENTO DE FACTURAS
 • ALTA, BAIXA E VARIACIÓN CENSAL (MOD. 036 E 037)
 • ALTA, BAIXA E VARIACIÓN NO I.A.E.
 • CONFECCIÓN DE DECLARACIÓNS TRIMESTRAIS/ MENSUAIS E RESUMEN ANUAL DE IVE
 • CONFECCIÓN DE DECLARACIÓNS DE RETENCIÓN DE ALUGUERES
 • LIQUIDACIÓN DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS
 • CONFECCIÓN PAGOS FRACCIONADOS A CONTA DO IRPF
 • CONFECCIÓN DO IMPOSTO DE SOCIEDADES
 • XESTIÓNS E RECLAMACIÓNS ANTE A AXENCIA TRIBUTARIA
 • ASESORAMENTO PERMANENTE EN MATERIA FISCAL

 

Rúa W. Fernández Flórez, 1 baixo
15800 MELIDE
A CORUÑA